تعرفه خطوط اختصاصی 1000

ردیف شماره اختصاصی هزينه خطوط ويژه كاربران (تومان) هزينه خطوط ويژه نمایندگان (تومان)
۱ ۱۴ رقمی درخواستی رایگان رایگان
۲ ۱۴ رقمی غیر درخواستی 16.000 13.500
۳ ۱۳ رقمی درخواستی ۷۰.۰۰۰ ۶۰.۰۰۰
۴ ۱۳ رقمی غیر درخواستی 40.۰۰۰ ۳۰.۰۰۰
۵ ۱۲ رقمی درخواستی 125.۰۰۰ ۱۰۵.۰۰۰
۶ ۱۲ رقمی غیر درخواستی 70.۰۰۰ ۵۵.۰۰۰
۷ ۱۱ رقمی درخواستی ۲۳۰.۰۰۰ ۲۰۵.۰۰۰
۸ ۱۱ رقمی غیر درخواستی ۱۲۰.۰۰۰ ۱۰۵.۰۰۰
۹ ۱۰ رقمی درخواستی 300.۰۰۰ ۲۸۵.۰۰۰
۱۰ ۱۰ رقمی غیر درخواستی ۱۵۰.۰۰۰ ۱۳۵.۰۰۰
۱۱ ۹ رقمی درخواستی 375.۰۰۰ ۳۵۵.۰۰۰
۱۲ ۹ رقمی غیر درخواستی 195.۰۰۰ ۱۸۰.۰۰۰
۱۳ ۸ رقمی درخواستی ۵۵۰.۰۰۰ ۴۹۵.۰۰۰
۱۴ ۸ رقمی غیر درخواستی 270.۰۰۰ ۲۵۵.۰۰۰

 

 • برگشت هزینه پیام های ناموفق در خطوط ۱۰۰۰ فعال می باشد و هزینه ارسال پیامک به خطوطی که در لیست سیاه مخابراتی قرار دارند و دریافت پیامک تبلیغاتی ایشان غیرفعال می باشد به پنل کاربر برگشت داده خواهد شد.
 • خطوط غیر سفارشی خطوطی هستند که توسط اپراتور ۱۰۰۰ پیشنهاد داده می شوند.
 • خطوط سفارشی خطوطی هستند که توسط کاربر پیشنهاد داده می شوند.
 •  تا زمانی که اپراتور بابت تمدید خطوط ۱۰۰۰ هزینه ای دریافت نکند ما هم از کاربران هزینه ای بابت تمدید خطوط دریافت نمی کنیم.
 •  به تعرفه خطوط فوق ۹درصد مالیات افزوده نخواهد شد.

تعرفه خطوط اختصاصی 2000

رديف شماره اختصاصي هزينه خطوط ويژه كاربران (تومان) هزينه خطوط ويژه نمايندگان (تومان)
۱ ۱۲ رقمي ۱۸۰.۰۰۰ ۱۶۵.۰۰۰
۲ ۱۱ رقمي ۲۲۰.۰۰۰ ۲۰۵.۰۰۰
۳ ۱۰ رقمي ۳۵۰.۰۰۰ ۳۲۵.۰۰۰
۴ ۹ رقمی ۶4۰.۰۰۰ ۶۰۵.۰۰۰
۵ ۸ رقمي ۱.200.۰۰۰ ۱.۱۱۰.۰۰۰

 

 •  برگشت هزینه پیام های ناموفق در خطوط ۲۰۰۰ فعال می باشد و هزینه ارسال پیامک به خطوطی که در لیست سیاه مخابراتی قرار دارند و دریافت پیامک تبلیغاتی ایشان غیرفعال می باشد به پنل کاربر برگشت داده خواهد شد.
 •  هزینه تمدید سالیانه خطوط ۲۰۰۰ شامل ۴۰% هزینه خط می باشد.
 •  به تعرفه خطوط فوق ۹درصد مالیات افزوده نخواهد شد.

تعرفه خطوط اختصاصی 3000

رديف شماره اختصاصي هزينه خطوط ويژه كاربران (تومان) هزينه خطوط ويژه نمايندگان (تومان)
۱ ۱۴ رقمي رند و غير رند 20.۰۰۰ ۱۳.۰۰۰
۲ ۱۲ رقمي رند و غير رند 85.۰۰۰ ۶۵.۰۰۰
۳ ۱۰ رقمي رند و غير رند 95.۰۰۰ ۷۵.۰۰۰
۴ ۹ رقمی رند و غیر رند بعد از استعلام تعيين مي شود بعد از استعلام تعيين مي شود
۵ ۸ رقمي رند و غیر رند بعد از استعلام تعيين مي شود بعد از استعلام تعيين مي شود

 

 • برگشت هزینه پیام های ناموفق در خطوط ۳۰۰۰ فعال می باشد و هزینه ارسال پیامک به خطوطی که در لیست سیاه مخابراتی قرار دارند و دریافت پیامک تبلیغاتی ایشان غیرفعال می باشد به پنل کاربر برگشت داده خواهد شد.
 •  تا زمانی که اپراتور بابت تمدید خطوط ۳۰۰۰ هزینه ای دریافت نکند ما هم از کاربران هزینه ای بابت تمدید خطوط دریافت نمی کنیم.
 • به تعرفه خطوط فوق ۹درصد مالیات افزوده نخواهد شد.

تعرفه خطوط اختصاصی ۵۰۰۰۱ ، ۵۰۰۰۲ ، ۵۰۰۰۵

ردیف شماره اختصاصی هزينه خطوط ويژه كاربران (تومان) هزينه خطوط ويژه نمایندگان (تومان)
۱ ۱۴ رقمی رند و غیر رند رایگان رایگان
۲ ۱۳ رقمی رند و غیر رند 20.۰۰۰ ۱۳.۰۰۰
۳ ۱۲ رقمی رند و غیر رند 35.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰
۴ ۱۱ رقمی رند و غیر رند ۴۵.۰۰۰ ۴۰.۰۰۰
۵ ۱۰ رقمی رند و غیر رند 65.۰۰۰ ۵۵.۰۰۰
۶ ۹ رقمی رند و غیر رند 115.۰۰۰ ۸۰.۰۰۰
۷ ۸ رقمی رند و غیر رند بعد از استعلام تعيين مي شود بعد از استعلام تعيين مي شود

 

 •  برگشت هزینه پیام های ناموفق در خطوط ۵۰۰۰۱ ، ۵۰۰۰۲ و ۵۰۰۰۵ فعال می باشد و هزینه ارسال پیامک به خطوطی که در لیست سیاه مخابراتی قرار دارند و دریافت پیامک تبلیغاتی ایشان غیرفعال می باشد به پنل کاربر برگشت داده خواهد شد.
 •  تا زمانی که اپراتور بابت تمدید خطوط ۵۰۰۰۱ ، ۵۰۰۰۲ و ۵۰۰۰۵ هزینه ای دریافت نکند ما هم از کاربران هزینه ای بابت تمدید خطوط دریافت نمی کنیم.
 •  به تعرفه خطوط فوق ۹درصد مالیات افزوده نخواهد شد.

تعرفه خطوط اختصاصی ۵۰۰۰۴

ردیف شماره اختصاصی هزينه خطوط ويژه كاربران (تومان) هزينه خطوط ويژه نمایندگان (تومان)
۱ ۱۴ رقمی رند و غیر رند رایگان رایگان
۲ ۱۳ رقمی رند و غیر رند 20.۰۰۰ ۱۳.۰۰۰
۳ ۱۲ رقمی رند و غیر رند ۳۵.۰۰۰ ۴۰.۰۰۰
۴ ۱۱ رقمی رند و غیر رند 45.۰۰۰ ۶۰.۰۰۰
۵ ۱۰ رقمی رند و غیر رند 65.۰۰۰ ۸۵.۰۰۰
۶ ۹ رقمی رند و غیر رند ۱1۵.۰۰۰ ۱۱۰.۰۰۰
۷ ۸ رقمی رند و غیر رند بعد از استعلام تعيين مي شود بعد از استعلام تعيين مي شود

 

 • برگشت هزینه پیام های ناموفق در خطوط ۵۰۰۰۴ فعال می باشد و هزینه ارسال پیامک به خطوطی که در لیست سیاه مخابراتی قرار دارند و دریافت پیامک تبلیغاتی ایشان غیرفعال می باشد به پنل کاربر برگشت داده خواهد شد.
 •  تا زمانی که اپراتور بابت تمدید خطوط ۵۰۰۰۴ هزینه ای دریافت نکند ما هم از کاربران هزینه ای بابت تمدید خطوط دریافت نمی کنیم.
 • به تعرفه خطوط فوق ۹درصد مالیات افزوده نخواهد شد.

تعرفه خطوط اختصاصی ۵۰۰۰۹

رديف شماره اختصاصي هزينه خطوط ويژه كاربران (تومان) هزينه خطوط ويژه نمايندگان (تومان)
۱ ۱۴ رقمی رند و غیر رند 20.000 رایگان

 

 •  برگشت هزینه پیام های ناموفق در خطوط ۵۰۰۰۹ فعال می باشد و هزینه ارسال پیامک به خطوطی که در لیست سیاه مخابراتی قرار دارند و دریافت پیامک تبلیغاتی ایشان غیرفعال می باشد به پنل کاربر برگشت داده خواهد شد.
 •  تا زمانی که اپراتور بابت تمدید خطوط ۵۰۰۰۹ هزینه ای دریافت نکند ما هم از کاربران هزینه ای بابت تمدید خطوط دریافت نمی کنیم.
 •  به تعرفه خطوط فوق ۹درصد مالیات افزوده نخواهد شد.

تعرفه خطوط اختصاصی ثابت ۰۲۱ و ۰۲۶ (متناظر)

رديف شماره اختصاصي هزينه خطوط ويژه كاربران (تومان) هزينه خطوط ويژه نمايندگان (تومان)
۱ ۱۱ رقمی 15.000 5.000

 

 •  برگشت هزینه پیام های ناموفق در خطوط ۰۲۱ و ۰۲۶ فعال می باشد و هزینه ارسال پیامک به خطوطی که در لیست سیاه مخابراتی قرار دارند و دریافت پیامک تبلیغاتی ایشان غیرفعال می باشد به پنل کاربر برگشت داده خواهد شد.
 •  تا زمانی که اپراتور بابت تمدید خطوط ۰۲۱ و ۰۲۶ هزینه ای دریافت نکند ما هم از کاربران هزینه ای بابت تمدید خطوط دریافت نمی کنیم.
 •  به تعرفه خطوط فوق ۹درصد مالیات افزوده نخواهد شد.
 • خطوط ثابت فقط به شماره تلفن های تهران واگذار خواهد شد.
 •  خطوط ثابت مجازی و تحت وب می باشند و با سرویس پیامکی که توسط مخابرات روی خطوط ثابت واگذار می شود متفاوت می باشد.
 •  تا زمانی که اپراتور بابت تمدید خطوط ثابت هزینه ای دریافت نکند ما هم از کاربران هزینه ای بابت تمدید خطوط دریافت نمی کنیم.
 • ۲۴ ساعت پس از پرداخت هزینه خط توسط کاربر، شماره پیامک درخواستی با امکان ارسال و دریافت پیامک روی پنل وی فعال می شود.
 •  مدارک لازم برای خرید خطوط ۰۲۱ و ۰۲۶ ویژه اشخاص حقیقی:

اسکن کارت ملی دورو، اسکن آخرین قبض پرداختی خط ثابت که به نام شخص می باشد. در صورتی که ملک اجاره ای می باشد تصویر اجاره نامه به نام شخص درخواست کننده شماره پیام کوتاه نیز الزامی است.

 •  مدارک لازم برای خرید خطوط ۰۲۱ و ۰۲۶ ویژه اشخاص حقوقی:

اسکن اساسنامه و روزنامه رسمی تاسیس، در صورت داشتن تغییرات اسکن آخرین روزنامه رسمی آن، اسکن معرفی نامه طرف حساب به همراه اسکن کارت ملی طرف حساب مذکور، اسکن آخرین قبض پرداختی به نام مجموعه درخواست دهنده خط پیام کوتاه، در صورت اجاره ای بودن ملک، ارسال اسکن اجاره نامه نیز الزامی خواهد بود.